workshop in taku 2014

'Karatsu:Tradition and Evolution'

伝統と進化

Guest Presenters

 

- Tsuruta Yoshihisa, Karatsu Master Potter

- Kawakami Mako, Urasenke Chado Instructor

- Tokunaga Kayoko, Tea Instructor

- Ohashi Koji, Ceramics Historian

- Michael Martino, Karatsu Potter

 

Artist/Studio visits


- Okamoto Sakurei

- Maruta Munehiko

- Yano Naoto

- Nakazato Hanako